VVE BEHEER

VvE Beheer draagt zorg voor kwalitatief goed beheer op administratief, financieel en technisch gebied, zodat eigenaren zich bezig kunnen houden met datgene waarvoor zij een appartement hebben gekocht:

Prettig wonen met de zekerheid dat de financiën en het onderhoud van de VvE op orde is.

Administratief beheer

 • Uitschrijven van de algemene ledenvergadering in overleg met het bestuur.

 • Opstellen van de agenda van de algemene ledenvergadering.

 • Bijwonen van de algemene ledenvergadering door 1 financieel- en 1 technisch deskundige.

 • Bijwonen van de bestuursvergadering ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering door deskundigen.

 • Archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de VvE.

 • Notuleren van de algemene ledenvergadering en toezenden van de notulen aan de eigenaren binnen 4 weken na vergadering.

 • Bijhouden van de ledenadministratie.

Financieel beheer

 • Opstellen financieel verslag (balans, kostenoverzicht, overzicht reservefonds, concept begroting).

 • Incasseren van de maandelijkse bijdrage, op basis van automatische incassobetaling.

 • Uitleg financiën aan de kascomissie.

 • Betalen van nota's voor de VvE.

 • Bewaken en signaleren van optredende betalingsachterstanden en het zonodig nemen van maatregelen.

 • Verzorgen van de correspondentie m.b.t. de financiële diensten.

 • Tussentijds maken van afrekeningen van de servicekosten van individueleappartementsrechten.

 • Toezenden van de begroting van het lopende jaar en de jaarstukken over het afgesloten boekjaar van de VvE aan nieuwe leden.

Dagelijks onderhoud

 • Bij reparatieverzoeken van eigenaren uitvoering regelen van het gevraagde onderhoud.

 • Uitvoeren van inspecties aan de gemeenschappelijke delen van de VvE na verkoop van het appartement.

 • Uitbrengen van advies aan het bestuur in de keuze van de aannemer voor het dagelijks onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan

 • Na het uitvoeren van een uitgebreide conditiemeting, opstellen van een onderhoudsplan voor de periode van de technische levensduur van het appartementencomplex.

Bouwkundige oplevering

Een oplevering volgt altijd nadat de nieuwbouw van een woning of appartementencomplex (VvE) gereed gekomen is. Voor de oplevering van uw nieuwe woning kunt u TriCasa Vastgoed Beheer inschakelen. Een oplevering wil zeggen dat er een controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Vastgesteld wordt of deze conform de afspraken plaats hebben gevonden, of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is en of er geen andere gebreken zijn.

Bij een nieuwbouwwoning zijn er vrijwel zeker een aantal gebreken die door de bouwer hersteld dienen te worden. Wij begeleiden u bij deze oplevering en verzorgen middels een rapportage (proces verbaal) een gedetailleerde opgave van de geconstateerde gebreken. Hierna heeft de bouwer gelegenheid om de gebreken te herstellen, tot dit moment heeft u het recht het laatste depotbedrag niet vrij te geven.

Vanwege onze expertise kunt u er zeker van zijn dat we zowel de gebreken vast weten te stellen evenals bij herstel kunnen beoordelen of dit op de juiste wijze geschiedt. Daarnaast kan het ook gebeuren dat er kort na de oplevering nog gebreken ontstaan, ook hierbij is het raadzaam om gebruik te maken van een organisatie die bekend is met de materie en het bouwbesluit. Het zal duidelijk zijn dat professionele ondersteuning u voor veel narigheid kan behoeden, mede omdat niet altijd iedere bouwer het herstel van de gebreken die geconstateerd zijn tijdens een oplevering als eerste prioriteit ziet, terwijl dat in onze ogen juist wel zo is. U dient als klant naar tevredenheid behandeld te worden, en wij zullen er alles aan doen om dat te realiseren.

Logo TriCasa Vastgoed Beheer